Disclaimer

Deze website wordt beheerd door NV “Allgro”, met maatschappelijke zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Polbroek 124, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oudenaarde, onder het nummer BTW BE0440.190.552.

Wanneer u de website bezoekt, wordt u geacht van de hieronder uitgeschreven voorwaarden kennis te hebben genomen en deze zonder enig voorbehoud te aanvaarden. Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op de website, alsook voor alle andere internet- en netwerkinitiatieven van Allgro NV.

Allgro NV behoudt zich het recht voor onderstaande bepalingen te allen tijde te wijzigen, zonder enige voorafgaande of uitdrukkelijke kennisgeving aan de bezoeker. Het wordt de bezoeker geadviseerd de voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Indien een van onderstaande bepalingen niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, brengt dit in geen geval de toepasbaarheid of geldigheid van de andere bepalingen in het gedrang.

Doel van de website

Deze website beoogt de bezoeker ervan op een eenvoudig toegankelijke en snelle wijze te informeren over de activiteiten en de werking van Allgro NV.

Allgro NV tracht de bezoeker van de website informatie te bieden die begrijpelijk, actueel, juist en nauwkeurig is, doch garandeert niet dat de ter beschikking gestelde info te allen tijde begrijpelijk, adequaat, juist, vrij van tikfouten, relevant, volledig of bijgewerkt is, noch dat de website alomvattend is. Indien de website informatie bevat die gebrekkig of onvolledig is, zal Allgro NV alle mogelijke inspanningen leveren om de tekortkoming te verhelpen.

Evenmin verzekert Allgro NV de ononderbroken toegankelijkheid van de website en de afwezigheid van technische storingen. Allgro NV levert alle inspanningen om problemen van technische aard te voorkomen.

De informatie die de bezoeker op de website kan raadplegen is van algemene aard. De inhoud van de website is dus geenszins te beschouwen als een persoonlijk of professioneel advies, noch als een offerte om producten of diensten aan te kopen, behoudens wanneer zij op uitdrukkelijke wijze te koop worden gestel]. Wenst de bezoeker gepersonaliseerde informatie te verkrijgen, dient hij Allgro NV te contacteren. Dit kan via https://www.allgro.be/nl/contact.

De website met inbegrip van de producten of diensten die via de website uitdrukkelijk te koop worden gesteld, kan te allen tijde door Allgro NV aangevuld, gewijzigd of verwijderd worden, zonder voorafgaande aankondiging of zonder de bezoeker hiervan in kennis te stellen. De bezoeker van de website wordt geacht te weten dat de website aan verandering onderhevig is.

Verplichtingen van de bezoeker

Uit het gebruik van de website volgt dat de bezoeker wordt geacht zich ertoe te verbinden de website niet te gebruiken voor illegale activiteiten, voor het verspreiden van virussen, voor het toebrengen van schade aan de website of aan andere bezoekers van de website, of voor het versturen van ongevraagde berichten, en de toegankelijkheid van de website niet te verhinderen of te verstoren.

Hyperlinks

De website bevat hyperlinks die verwijzen naar websites van derde partijen. Allgro NV heeft geen controle over de inhoud van deze websites, die zowel technisch als inhoudelijk integraal door derden worden beheerd. Om die reden impliceert de verwijzing naar andere websites geen instemming met de inhoud ervan. Allgro NV wijst iedere aansprakelijkheid af aangaande de inhoud en beschikbaarheid van de websites van derde partijen, indien de bezoeker schade oploopt uit de raadpleging ervan.

Indien de bezoeker op zijn eigen website een hyperlink wil creëren naar de website van Allgro NV, wordt de bezoeker gevraagd tevoren contact op te nemen met de webmaster via www.dasmedia.be Allgro NV laat u via deze contactpersoon weten of toelating wordt verleend tot het creëren van een hyperlink.

Accounts en wachtwoorden

De bezoeker van de website kan toegang verkrijgen tot de website op basis van een professioneel account, gekoppeld aan een uiterst persoonlijk wachtwoord. Het is niet toegestaan dit wachtwoord ter beschikking te stellen van derden. Een afdoend en sterk wachtwoord is een wachtwoord dat volgens de gangbare wetenschap en techniek wordt beschouwd als een veilig wachtwoord. Op heden is dit een wachtwoord bestaande uit acht verschillende karakters, onder dewelke minstens 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 speciaal teken.

De bezoeker verbindt zich ertoe geen misbruik te maken van het wachtwoord, noch zijn professioneel account. Komt de bezoeker deze verbintenis niet na, heeft Allgro NV het recht om de bezoeker de toegang tot zijn account en/of tot de website te ontzeggen.

Intellectuele eigendomsrechten

De bezoeker heeft het recht de website te raadplegen en de inhoud voor persoonlijk gebruik te downloaden of af te drukken, behoudens waar de website uitdrukkelijk vermeldt dat het gebruik ervan wordt beperkt. De bezoeker kan de inhoud voor persoonlijk gebruik reproduceren, mits bronvermelding overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Het kopiëren, de reproductie, verspreiding, verkoop, vertaling en bewerking van voor commercieel gebruik, zelfs met bronvermelding, is niet toegestaan, tenzij met voorafgaande en schriftelijke toestemming van Allgro NV.

De reproductie of het gebruik van multimedia (geluid, beeld, software, en soortgelijke) is onderworpen aan een voorafgaande toelating van Allgro NV. De bezoeker die dergelijke toelating wenst te verkrijgen, kan contact opnemen met Annelies De Meyer via annelies@allgro.be.

Bij het kopiëren, de reproductie, de verspreiding, de verkoop, de vertaling en de bewerking van de inhoud van de website, behoudt Allgro NV alle intellectuele eigendomsrechten.

Bescherming van persoonsgegevens

Als persoonsgegeven wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Allgro NV eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer van de bezoeker. In de mate dat de persoonlijke informatie van de bezoeker door Allgro NV wordt verzameld, geschiedt de verwerking van deze gegevens conform de vigerende wetgeving, zijnde de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten, Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, alsook Boek XII van het Wetboek Economisch Recht inzake het “recht van de elektronische economie”.

Allgro NV garandeert de bezoeker dat zijn persoonsgegevens worden ingezameld enkel voor volgende doeleinden:

  • Het aanbieden van online dienstverlening overeenkomstig de verwachtingen van de bezoeker.
  • De bezoeker de door hem gevraagde informatie te verstrekken.
  • Het plaatsen van professionele bestellingen als klant van Allgro.

Allgro NV garandeert de bezoeker dat zijn persoonsgegevens slechts voor de beoogde doeleinden worden verwerkt, in geen geval meegedeeld worden aan derden en niet worden aangewend voor direct marketing. Allgro NV voorziet een gepaste beveiliging van de ingezamelde persoonsgegevens, zodat enige vorm van misbruik van deze gegevens wordt voorkomen.

De bezoeker kan Allgro NV inzage in zijn persoonsgegevens vragen en de juistheid ervan verifiëren. De bezoeker heeft het recht om geïnformeerd te worden over de verwerking van zijn persoonsgegevens, het recht om verwijdering van zijn gegevens te vragen, het recht om Allgro NV te vragen zijn gegevens over te dragen aan een derde en het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van zijn gegevens. Wenst de bezoeker zijn rechten uit te oefenen, kan hij hiervoor terecht bij Annelies De Meyer, annelies@allgro.be.

Allgro NV heeft het recht om de gegevens van de bezoekers die de Belgische of internationale wetgeving miskennen over te maken aan de bevoegde Belgische autoriteiten.

De bezoeker wordt voor verdere informatie aangaande het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens verwezen naar het privacy-beleid van Allgro NV, te raadplegen https://www.allgro.be/nl/privacybeleid.

Vertrouwelijkheid

Wanneer de bezoeker uit eigen beweging informatie, bijvoorbeeld reacties en commentaren of beeldmateriaal, aan Allgro NV verstrekt, wordt deze informatie niet als vertrouwelijk beschouwd. Allgro NV kan deze informatie aanwenden voor eender welk doeleinde, met dien verstande dat de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten, alsook Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG te allen tijde worden gerespecteerd.

Cookies zijn kleine informatiebestanden die via de internetbrowser worden opgeslagen op de harde schijf van de computer. Bij een volgend bezoek van de eerder bezochte website, worden de informatiebestanden teruggestuurd naar de beheerder van die website, opdat de bezoeker op een eenvoudige en snelle wijze toegang verkrijgt tot de website.

Voor meer informatie inzake het cookie-beleid van Allgro NV wordt verwezen naar https://www.allgro.be/nl/privacybeleid.

[OPTIONEEL:] Google Analytics

De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres van de bezoeker) wordt overgebracht naar en door Google Inc. opgeslagen. Google Inc. gebruikt de verkregen informatie om bij te houden hoe de bezoekers de website gebruiken, om rapporten over de activiteit van de website op te stellen voor de beheerder ervan. Google Inc. mag de informatie slechts aan derden verschaffen, indien Google Inc. daartoe wettelijk wordt verplicht of voor zover de derden de informatie namens Google Inc. verwerken. Google Inc. zal het IP-adres van de bezoeker niet combineren met andere gegevens waarover Google Inc. beschikt. De bezoeker kan het gebruik van cookies weigeren door in zijn internetbrowser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. De bezoeker zal dat geval vermoedelijk niet langer alle mogelijkheden van de website kunnen benutten.

De bezoeker van de website wordt geacht toestemming te geven voor het verwerken van de informatie door Google Inc. op de wijze en voor de doeleinden zoals omschreven.

Exoneratie

Allgro NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook (met inbegrip, doch niet beperkt tot het verlies van winst, besparingen, professionele opportuniteiten, of gegevens, en bedrijfsschade) die veroorzaakt wordt door de inhoud van de website, door het ontbreken van bijzondere informatie op de website, door de onbeschikbaarheid of technische storing van de website, door virussen, hacking en andere computermisdrijven, door de inhoud en het gebruik van websites naar dewelke de hyperlinks op de website verwijzen, of door het gebruik dat van de website wordt gemaakt.

Allgro NV kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de keuzes en daarmee samenhangende gevolgen die de bezoeker maakt op basis van de informatie die hij op de website vindt.

Dit geldt evenzeer wanneer de programma’s of andere gegevens op het computersysteem van de bezoeker beschadiging oplopen of de bezoeker andere verliezen lijdt ten gevolge van het gebruik van de website. Allgro NV zet zich naar best vermogen in om de website te beschermen tegen virussen, hacking en andere informaticamisdrijven, maar kan de totale afwezigheid daarvan niet garanderen.

Het raadplegen van de website gebeurt derhalve op eigen risico.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik en de raadpleging van de website worden beheerst door het Belgisch recht.

De bezoeker wordt geacht te aanvaarden dat elk geschil eerst zal worden voorgelegd aan Allgro NV, Annelies De Meyer, annelies@allgro.be, die alles in het werk zal stellen om de onenigheid op te lossen binnen een redelijke termijn. Deze redelijke termijn kan niet meer dan 1 maand bedragen.

De bezoeker wordt geacht ermee in te stemmen dat alle geschillen die niet in der minne geregeld kunnen worden, uitsluitend voor de rechtbanken en hoven van het arrondissement Oudenaarde worden gebracht.

De Nederlandstalige tekst van deze disclaimer primeert op vertalingen in andere talen.