inloggen

Algemene voorwaarden

1. Alle goederen reizen op risico van de koper, zelfs indien de levering franco geschiedt.

2. Daar het om verse voedingswaren gaat moeten de goederen nagekeken worden bij ontvangst, geen enkele klacht zal nog aanvaard worden na het verlaten van onze magazijnen.

3. De vereffening van een factuur is zonder invloed op de vorige die niet zouden voldaan zijn.

4. De facturen zijn contant betaalbaar te Sint-Lievens-Houtem - ALLGRO nv.

5. Bij niet-betaling op de vervaldag zullen de verschuldigde bedragen automatisch en van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is een intrest opbrengen van 15% per jaar.

6. Bij niet-betaling binnen 15 dagen na de vervaldag zullen de verschuldigde bedragen automatisch en van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is vermeerderd worden met 20% bij wijze van conventionele, forfaitaire en onherleidbare schadeloosstelling.

7. Aanvaarding van een cheque of een wisselbrief brengt geen schuldvernieuwing met zich mee. De aanvaarding ervan wordt geacht te zijn gedaan onder voorbehoud van goede afloop.

8. De verkoopprijzen op de website zijn exclusief BTW.

9. Alle verhandelingen worden uitsluitend beheerst door de Belgische wet, zelfs indien de verkoop in het buitenland geschiedt of indien de koper een vreemdeling is of in het buitenland gevestigd is, en zelfs indien de goederen zich bij de verkoop in het buitenland bevinden of er moeten naar vervoerd worden.

10. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde bevoegd, zelfs in de gevallen voorzien in art. 8.