se connecter

Politique de respect de la vie privée

Deze policy bevat enerzijds de richtlijnen, die Allgro hanteert bij de verwerking van persoonsgegevens, conform de doelstellingen en verplichtingen voortvloeiende uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming, nl. Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (in het kort ‘AVG’).

NV “Allgro”, met maatschappelijke zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Polbroek 124, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oudenaarde, onder het nummer BTW BE0440.190.552, treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Allgro wenst u te vragen deze privacy policy aandachtig te lezen, daar dit document essentiële informatie bevat over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.

 1. Algemeen

Allgro bevestigt de vigerende wetgeving, zijnde de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en haar uitvoeringsbesluiten, en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 na te leven.

 1. Definities
 1. Persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. In Bijlage 1 wordt opgenomen welke Persoonsgegevens de Verwerker overeenkomstig onderhavige overeenkomst zal verwerken en voor welke verwerkingsdoeleinden.
 2. Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
 3. “Verwerkingsverantwoordelijke”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 4. Verwerker”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
 5. Subverwerker”: de onderaannemer die door de Verwerker wordt aangesteld om een deel van het verwerkingsproces voor de Verwerkingsverantwoordelijke op te nemen.
 6. Inbreuk in verband met persoonsgegevens”: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens; ook “Datalek” genoemd;
 7. AVG”: Algemene Verordening Gegevensbescherming, nl. Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.
 1. Verwerking van persoonsgegevens

Hieronder wordt opgesomd welke persoonsgegevens voor welke doeleinden Allgro uw persoonsgegevens verwerkt op en welke grondslag de verwerking steunt.

 • In het kader van de dienstverlening van Allgro worden volgende persoonsgegevens verwerkt:
 • Als professionele gegevens
  • Uw naam en voornaam;
  • Uw adres;
  • Uw telefoonnummer;
  • Uw e-mailadres;
  • Uw klantnummer;als contact bij de klant van Allgro
 • Bovenstaande gegevens worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de overeenkomst die u met Allgro heeft gesloten. De verwerking van uw persoonsgegevens geschiedt meer concreet in het kader van de levering op de overeengekomen plaats, alsook in het kader van de facturatie en de opvolging van de betaling van de factuur.

De naamloze vennootschap ‘Agro’ steunt de verwerking van de persoonsgegevens in dit geval op het gerechtvaardigd belang dat Allgro heeft bij de goede en effectieve uitvoering van de overeenkomst.

 • In het kader van de toegang die u zichzelf verleent tot en het gebruik dat u maakt van onze website, worden volgende persoonsgegevens verwerkt:
 • Uw IP-adres
 • Uw surfgedrag
 • Uw inlognaam voor uw “Allgro-account”

Allgro verwerkt bovenstaande gegevens met het oog op het optimaliseren van de inhoud en de werking van de website, overeenkomstig de behoeften van de bezoeker daarvan.

Voor deze verwerking beroept Allgro zich op het gerechtvaardigd belang dat Allgro heeft bij het aanbieden van een vlot toegankelijke, begrijpelijke, adequate, volledige en relevante website.

Voor meer informatie aangaande het gebruik van de website van Allgro, wordt verwezen naar de website disclaimer [https://www.allgro.be/nl/disclaimer] en naar de cookie policy onderaan.

 • In het kader van het elektronisch EN/OF per post bezorgen van nieuwsbrieven en reclamefolders, worden volgende persoonsgegevens verwerkt:
 • Uw naam en voornaam
 • Uw adres
 • Uw e-mailadres
 • Uw eerder geplaatste bestellingen of uw eerdere aankopen of generiek emails naar allen, seizoensgebonden

Bovenstaande gegevens worden verwerkt met het oog op het versturen van onze nieuwbrief om u op de hoogte te brengen van de lopende promoties en acties.

Allgro verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet voor enig ander doeleinde dan de doeleinden zoals hierboven vermeld, te verwerken, tenzij u Allgro daarvoor voorafgaandelijk en op uitdrukkelijke wijze toelating verleent. Allgro verzekert u dat uw persoonsgegevens niet worden bewaard, indien Allgro uw gegevens niet langer nodig heeft voor het verstrekken van diensten, of indien Allgro niet langer is gebonden aan een wettelijke bewaarplicht.

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens over te maken aan Allgro. U bent zich er evenwel van bewust dat de weigering een aantal basisgegevens aan Allgro te verstrekken, tot gevolg kan hebben dat Allgro zich in de onmogelijkheid bevindt om u welbepaalde diensten te verlenen.

 1. Direct marketing

Slechts wanneer u Allgro op uitdrukkelijke wijze toestemming daartoe verleent, worden uw persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing-doeleinden.

Geeft u Allgro toelating om uw gegevens te gebruiken voor direct marketing-doeleinden, worden deze gegevens verwerkt om u de reclame [in papieren/ elektronische] vorm te bezorgen.

Werden uw gegevens voor 1 januari 2018 in onze mailinglijst opgenomen, wordt u geacht toe te stemmen met het gebruik van uw gegevens voor direct marketing-doeleinden.

U kan zich te allen tijde kosteloos en verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden. U richt daartoe een eenvoudig verzoek tot Annelies De Meyer via annelies@allgro.be

 1. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens die door Allgro worden bewerkt, worden gedurende een termijn van 2 jaar na het aflopen van de samenwerking.

 1. RechtenAls betrokkene wiens persoonsgegevens worden verwerkt, beschikt u over een aantal rechten, aangaande de verwerkingen die door Allgro worden verricht. Voor de uitoefening van deze rechten dient u zich te wenden tot Annelies De Meyer, te bereiken via 09 / 360 83 48 of annelies@allgro.be.Allgro is verplicht op dit verzoek te reageren binnen een termijn van één maand. Slechts wanneer u uw verzoek tot uitoefening van uw rechten via voormelde procedure aan Annelies De Meyer overmaakt, zal een gepaste reactie volgen binnen de gestelde termijn. U beschikt over volgende rechten:
 • Recht op inzage en toegangU heeft een recht op toegang tot uw persoonsgegevens, alsook het recht het gebruik ervan te raadplegen via een e-mail gericht aan de hiervoor vermelde contactpersoon. U kan te allen tijde op eenvoudig verzoek een kosteloze kopie verkrijgen van uw beschikbare persoonsgegevens.“Procedure tot uitoefening van rechten (AVG)”: via e-mail brief gericht aan Annelies De Meyer en mits bewijs van identiteit, door bij uw verzoek een kopie van uw identiteitskaart te voegen.


 • Recht op verbetering, wissing en beperkingBehoudens voor die persoonsgegevens die noodzakelijkerwijs verwerkt moeten worden in het kader van onze contractuele verplichting of in het kader van de bewaring krachtens een wettelijke verplichting, kan u zelf aangeven welke persoonsgegevens geheel niet of slechts voor een beperkt aantal verwerkingen verwerkt mogen worden. U kan daarenboven vragen om die persoonsgegevens, die geheel of gedeeltelijk niet verwerkt mogen worden, te verwijderen. U kan eveneens vragen uw persoonsgegevens te verifiëren en, indien nodig, te verbeteren.
 • Recht van bezwaar, geautomatiseerde besluiten en profilingU kan zich te allen tijde verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, wanneer dit bezwaar steunt op ernstige en legitieme redenen. Indien u zich wenst te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden, hoeft u hiervoor geen redenen op te geven.De verwerking van persoonsgegevens door Allgro gebeurt niet op basis van geautomatiseerde beslissingen, met andere woorden niet zonder enige menselijke tussenkomst.Allgro doet niet aan profiling op basis van de beschikbare persoonsgegevens.
 • Recht op het intrekken van toestemming

Indien een verwerking van uw persoonsgegevens is gesteund op de toestemming die u daartoe hebt gegeven, kan u deze toestemming op ieder ogenblik weer intrekken.

 • Recht op overdraagbaarheidOnder de voorwaarden bepaald in de AVG heeft u het recht om uw persoonsgegevens op een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. U kan Allgro vragen uw gegevens op deze wijze over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • KlachtenIndien u meent dat uw rechten als betrokkene worden geschaad door of bij de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over het recht een klacht in te dienen bij de Toezichthouder (de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, e-mail:commission@privacycommission.be, tel. +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35), onverminderd elke andere mogelijkheid tot het aantekenen van een administratief beroep of het instellen van een voorziening in rechte.


 1. Doorgifte aan derden

Allgro verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet te verkopen, te verhuren, te verdelen of op enige andere wijze ter beschikking te stellen aan derden, tenzij de mededeling aan de derde geschiedt in het kader van een wettelijke verplichting. In uitzonderlijke gevallen verplicht dwingende wetgeving Allgro ertoe uw persoonsgegevens over te maken aan de bevoegde overheidsinstanties. Hetzelfde geldt wanneer een gerechtelijk bevel aan Allgro de verplichting oplegt om persoonsgegevens mee te delen aan een aantal personen die krachtens het gerechtelijk bevel bevoegd zijn om van de betreffende persoonsgegevens kennis te nemen.

Allgro maakt echter een voorbehoud voor de gedeeltelijke of gehele reorganisatie of een overdracht van de activiteiten van de onderneming. In dit geval worden met de bedrijfsactiviteiten ook uw persoonsgegevens overgedragen aan die derden, die betrokken zijn bij de overdracht en de vertrouwelijke onderhandelingen voorafgaandelijk aan de overdracht.

In de mate van het mogelijke zal Allgro u op de hoogte stellen van de doorgifte aan voormelde derden.

 1. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Allgro garandeert dat de verwerking van uw persoonsgegevens op een adequate, correcte en veilige wijze gebeurt. Indien u dit wenst, wordt u op een transparante wijze geïnformeerd over de verwerkingsprocedures en de genomen passende, technische en organisatorische maatregelen om enig verlies, vervalsing of onrechtmatige wijziging van, alsook onrechtmatige toegang tot de persoonsgegevens te voorkomen.

.

 1. Wijzigingen

Allgro behoudt zich het recht voor onderhavige policy te wijzigen.

Indien wezenlijke aanpassingen worden doorgevoerd, neemt Allgro alle redelijke maatregelen om u op de hoogte te stellen, voordat de wijzigingen van kracht worden.


COOKIE POLICY

Allgro NV wenst de bezoeker van de website door middel van deze policy te informeren over het beleid dat Allgro NV nastreeft cookies.

Allgro NV raadt de bezoeker aan de policy aandachtig te lezen, daar dit document essentiële informatie bevat aangaande het gebruik van cookies.

Doel van het gebruik van cookies

Allgro NV maakt gebruik van cookies om de eigen website zo goed als mogelijk af te stemmen op de behoeften en voorkeuren van de bezoekers.

Aanvaarding en weigering van cookies

De bezoeker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de cookies te weigeren. Allgro NV maakt de bezoeker er evenwel graag op attent dat als gevolg van de weigering bepaalde onderdelen van de website niet naar behoren zullen functioneren. Het is mogelijk dat de bezoeker geen toegang meer zal hebben tot de diensten, die Allgro NV op de website aanbiedt.

Indien de bezoeker zijn cookie-instellingen niet wijzigt en bij een eerste bezoek aan de website opteert om 'verder te gaan', dan gaat Allgro NV ervan uit dat de bezoeker de verschillende soorten cookies en het gebruik ervan aanvaardt.

Technische informatie over cookies

Wat is een cookie?

Een cookie is een informatiebestand dat in de webbrowser van de computer of het mobiel toestel – zoals smartphone, iPhone, iPad en dergelijke – geplaatst wordt door de server van de website, die de bezoeker op dat ogenblik raadpleegt. Het cookie bevat een code die alleen gelezen kan worden door de server die het in de webbrowser van de bezoeker ondergebracht heeft. De website die wordt bezocht, heeft met andere woorden geen toegang tot andere informatiebestanden die zich op de computer of het mobiel toestel van de bezoeker bevinden.

Hoe is een cookiebestand opgebouwd?

Een cookiebestand bestaat uit volgende componenten:

- De naam van de server die het cookiebestand geplaatst heeft;

- Een vervaldatum;

- Een unieke cijfercode.

Wat is het nut van een cookie?

Met behulp van cookies wordt ervoor gezorgd dat het bezoek aan de website door de bezoeker zo optimaal mogelijk ervaren wordt. Dit onder andere om de bezoeker sneller en eenvoudiger te laten navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of door het aanpassen van de inhoud van de website aan de persoonlijke voorkeuren van de bezoeker, bijvoorbeeld de taalvoorkeur.

Waar kan ik deze cookies terugvinden?

De cookies worden ondergebracht in een afzonderlijke map voor de webbrowser op de harde schijf van de computer of het mobiel toestel van de bezoeker.

Bestaan er verschillende soorten cookies?

De wetgeving terzake maakt een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds (dit zijn first party cookies waarbij de opgeslagen informatie teruggestuurd wordt naar de website die het geplaatst heeft) en alle overige cookies anderzijds (third party cookies, dit zijn cookies waarbij de opgeslagen informatie wordt doorgestuurd naar een andere website waartoe het behoort, derde partijen). Functionele cookies zorgen voor het optimaal functioneren van de website, met de bedoeling de bezoeker een zo aangenaam en optimaal mogelijk bezoek te laten ervaren en waarvoor het gebruik ervan de toestemming strikt noodzakelijk niet vereist is, ze worden immers enkel opgeslagen voor de huidige browsersessie.

Een verder onderscheid kan gemaakt worden naar gelang het specifieke doel van het cookie.

Wat zijn 'session’ cookies en 'permanent’ cookies en wat is het verschil tussen beide? De taak van het ‘session’ cookie bestaat erin de webbrowser te herkennen, gedurende het bezoek aan de website; de taak van het ‘permanent’ cookie bestaat erin de webbrowser te herkennen, met het oog op herhaalde bezoeken aan de website.

Wat zijn 'performantie’ cookies? Het 'performantie’ cookie gaat na op welke wijze de bezoeker de website gebruikt. Dit stelt de beheerder van de website in staat de inhoud en het gebruiksgemak van de website bij te sturen en te optimaliseren. Zo wordt dagelijks bijvoorbeeld door ‘performantie’ cookies bijgehouden hoeveel verschillende personen de welke verschillende pagina’s hebben bezocht of welke de meest gekozen taalversie van de website is.

Wat zijn 'third party’ cookies? ‘Third party’ cookies zijn cookies die weggeschreven worden vanuit advertenties, die door derde partijen op de website geplaatst worden. De ‘third party’ cookies hebben tot doel de advertenties en/of de inhoud van ervan aan de persoonlijke voorkeuren van de bezoeker aan te passen. Bij het gebruik van ‘third party’ cookies beschikken noch de beheerder van de website, noch de adverteerders (derden) over de persoonlijke gegevens van de bezoeker.

Wat is 'embedded content'?

De beheerder van een website kan via de website doorverwijzen naar websites van andere beheerders, door een hyperlink ter beschikking te stellen. Het is mogelijk dat de website naar dewelke de bezoeker wordt verwezen, eveneens gebruik maakt van cookies.

Hoe kan de bezoeker de cookies beheren?

De bezoeker heeft het beheer van de cookies zelf in de hand. Hij of zij kan de instellingen van zijn of haar webbrowser aanpassen naargelang de persoonlijke voorkeuren. De bezoeker kan te allen tijde de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen, alsook nieuwe cookies weigeren door zijn of haar browserinstellingen aan te passen.

Het gebruik van cookies door Allgro NV

Allgro NV maakt gebruik van functionele cookies met oog op het 'herinneren' van de persoonlijke voorkeuren van de bezoeker en met oog op het vermijden van repetitieve communicatie bij herhaalde bezoeken, bijvoorbeeld de vraag om deel te nemen aan een evaluatie van de gebruikerservaring. Allgro NV gebruikt de cookies bijvoorbeeld [in functie van de gemaakte taalkeuze, bij het invullen van contactformulieren of bij deelname aan een van de discussiefora].

Allgro NV maakt tevens gebruik van functionele cookies, wanneer de bezoeker een persoonlijk account heeft aangemaakt en wenst in te loggen. Met behulp van de cookies kan Allgro NV op een veilige manier de identiteit van de bezoeker controleren, vooraleer toegang te verlenen tot de persoonlijke informatie die op het account wordt bewaard.

Allgro NV gebruikt uitsluitend onderstaande cookies:

 • Functionele cookies

Naam cookie

Functie

Bewaartijd gegevens

 • Niet-functionele cookies

Naam cookie

Functie

Bewaartijd gegevens

De bezoeker zal de indruk krijgen dat bepaalde onderdelen van de websites niet of niet naar behoren functioneren, indien de noodzakelijke cookies worden uitgeschakeld.

Indien de bezoeker van de website via een hyperlink op de website van Allgro NV ook de website van een derde partij bezoekt, adviseert Allgro NV de bezoeker om de gebruiksvoorwaarden van de betreffende websitebeheerder te consulteren en om zich te informeren omtrent het toepasselijke privacy en cookie beleid van deze derde partij.

Heeft de bezoeker nog vragen aangaande het gebruik van cookies of opmerkingen met betrekking tot het door Allgro NV gevoerde beleid, kan hij of zij zicht steeds wenden tot Annelies De Meyer via annelies@allgro.be.